[1]
H. Yousof, S. Jahanshahi, and V. K. Sharma, Pak.j.stat.oper.res., vol. 15, no. 3, pp. 797-818, Sep. 2019.