(1)
Yousof, H.; Jahanshahi, S.; Sharma, V. K. Pak.j.stat.oper.res. 2019, 15, 797-818.