Vol 3. No. 1, Jan 2007

Table of Contents

Peer Reviewed Articles

Azami Zaharim, Ibrahim Ahmad, Ibrahim Mohamed, Mohd Sahar Yahaya
PDF
1-5
Bahrawar Jan, Iftikharud Din
PDF
7-12
G. R. Pasha, Muhammad Aslam, Muhammad Abdullah
PDF
13-17
Shahid Kamal, Clive J. Lawrence, Vivian F. Trewin, Aisha Sekandar
PDF
19-30
Sohail Chand, Shahid Kamal
PDF
31-34
Ahmad Saeed Akhter, Abdul Samad Hirai
PDF
35-38
Mohammad Shafiq, Shuhrat Shah, M. Alamgir
PDF
39-44
Mahnaz Khattak, Shuhrat Shah, Salahud Din
PDF
45-52
Rao Muhammad Ijaz, Ahmad Saeed Akhter
PDF
53-58
Muhammad Qaiser Shahbaz, Muhammad Hanif
PDF
59-62
Faqir Muhammad, Ayesha Anis
PDF
63-73