Vol 3. No. 2, July 2007

Table of Contents

Peer Reviewed Articles

Anwer Khurshid, Ehtisham Hussain, Masood ul Haq
PDF
75-86
Amna Rehmat, Hina Saeed, Muhammad Shahzad Cheema
PDF
87-98
Muhammad Qaiser Shahbaz, Mariyam Hafeez
PDF
99-102
Mahnaz Khattak, Shuhrat Shah, Bahrawar Jan
PDF
103-108
Muhammad Aslam, G. R. Pasha
PDF
109-115
Salahud Din, Fazle Rabbi, Fazli Qadir, Mehnaz Khattak
PDF
117-124
Nasir Jamal, Muhammad Qasim Rind
PDF
125-134